top of page
Wiy.png

Always and Forever, NV

126,018 acres - Nevada

Cities

Titanus, TN

45,436 acres - Tennessee

Monumentus,  NM

256,000 acres - New Mexico

Tiana, AZ

85,351 acres - Arizona

Syterra, AZ

Talia, HI

94,289 acres - Arizona

16,457 acres - Hawaii

Durdenia, TX

32,042 acres - Texas

bottom of page